Kvalita a environment

Politika kvality a environmentu

Politika kvality a environmentu je v Elektro VD v Bečově n. Teplou vyjádřena podnikatelskou strategií družstva, sledující základní cíl podnikání - dosažení co největšího obratu při vynaložení optimálních nákladů a minimalizace dopadů činností a výrobků družstva do životního prostředí, což není při naplňování podnikatelských aktivit opomíjeno.

80% produkce tvoří výroba elektrotechnického spojovacího materiálu. Elektrotechnický sortiment patří mezi takové, kde jsou kladeny vysoké nároky nejen na funkčnost a spolehlivost, ale též na bezpečnost osob před úrazem el. proudem a ochranu majetku zákazníka před vznikem požáru z důvodu závady na el. zařízení. Proto vyhlášená politika vnímá tyto zvýšené požadavky a je zaměřena na neustálé zdokonalování kvality naší produkce. Při výrobních činnostech jsou používány postupy a procesy, které mohou za určitých okolností ohrozit životní prostředí. Patří mezi ně zejména povrchové úpravy kovů galvanizací, obrábění kovů, lisování kovů a plastů. V těchto technologiích jsou používány chemické látky, ropné produkty, které se rovněž před použitím skladují. Vzniká nebezpečný odpad a odpadní vody.
Převážná část těchto procesů je prováděna v Bečově, který leží v CHKO Slavkovský les. V blízkosti areálu družstva protéká řeka Teplá, která je vodárenským zdrojem pro města ležící na dolním toku. Samotný Bečov je veden v seznamu památkových měst a obcí. To vše nás zavazuje k tomu, abychom při rozvoji podnikatelských aktivit věnovali značnou pozornost a ohled na životní prostředí, vyhledávali zdroje možného ohrožení, snižovali rizika preventivními opatřeními a byly připraveni eliminovat na minimum dopad na ŽP pokud by k havárii došlo. Proto do ochrany a zlepšování všech složek životního prostředí jsou věnovány nemalé částky.
Vedení družstva s vědomím své plné odpovědnosti za další rozvoj družstva a s přesvědčením, že bude pochopeno a příznivě přijato všemi zaměstnanci družstva, obchodními partnery a dalšími zúčastněnými stranami vyhlašuje na další období následující POLITIKU KVALITY A ENVIRONMENTU, ve které se zavazuje:

1. Ve vztahu k zákazníkům:

1.1. Uvádět na trh výrobky a zajišťovat služby, které budou mít očekávanou úroveň jakosti
1.2. Výrobky budou dostupné v požadovaných termínech zákazníkem
1.3. Cena výrobků a služeb bude odpovídat kvalitativním a užitným vlastnostem
1.4. Výrobky a služby budou vždy v souladu s platnou legislativou, zaměřenou především na bezpečnost a s minimálním dopadem na životní prostředí v celé fázi životního cyklu
1.5. Podle povahy výrobků a služeb poskytovat přesné a jasné informace, týkající se vlastností, bezpečného užívání a likvidace po skončení životnosti
1.6. Vytvářet podmínky vzájemné komunikace a měření spokojenosti zákazníků pro zajištění pochopení požadavků zákazníka (včetně očekávaných), plnění požadavků a zajišťování procesu trvalého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a environmentu

2. Ve vztahu k dodavatelům:

2.1. Pro splnění politiky kvality a environmentu požadovat vstupy (materiál, suroviny, služby) v zaručené kvalitě
2.2. Pořizovat pouze takové vstupy, které jsou ekologicky nezávadné nebo s minimálním dopadem pro životní prostředí
2.3. Vyžadovat veškeré doklady a dokumenty k pořizovaným vstupům, aby byly dokumentovány jejich vlastnosti dle požadavků družstva, norem a předpisů
2.4. Komunikovat s dodavateli s cílem získat je pro spolupráci na ochraně životního prostředí a procesu trvalého zlepšování systému kvality a environmentu

3. Ve vztahu k zaměstnancům:

3.1. Zdokonalovat organizační a řídící strukturu, která bude podporovat politiku kvality a environmentu, budou vytvářeny podmínky pro splnění cílů politiky kvality a environmentu a přispívat k ekonomickému a sociálnímu růstu
3.2. Systém kvality a environmentu uplatňovat ve všech činnostech družstva
3.3. Pravidelným přezkoumáváním systémů kvality a environmentu vytvářet předpoklady pro další zlepšování
3.4. Pravidelně seznamovat zaměstnance s výsledky přezkoumání, podněcovat jejich dobrovolnou aktivitu a iniciativu s cílem zvyšovat jejich povědomí a motivaci a zapojení do plnění cílů Politiky kvality a environmentu
3.5. Jejich výsledky dosahované v systému kvality a environmentu zahrnovat do celkového hodnocení zaměstnance pro zvyšování jeho hmotné zainteresovanosti na výsledcích družstva
3.6. Zabezpečovat potřebné zdroje pro plnění politiky kvality a environmentu

4. Ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a veřejnosti:

4.1. Plnit požadavky dané platnou legislativou ČR, platnou legislativou místních předpisů a plnit požadavky zainteresovaných stran v místech působnosti družstva. Vytvářet předpoklady a přijímat environmentální cíle ke snižování vlivu na životní prostředí i nad rámec platné legislativy.
4.2. Monitorovat, respektive odstraňovat staré zátěže
4.3. Při vývoji a inovacích produktu, realizaci produktu a logistických procesech usilovat o optimalizaci spotřeby materiálů, surovin, tvořící přírodní bohatství země při zachování požadované kvality produktu a souvisejících procesů
4.4. Trvale usilovat o snižování objemu odpadů
4.5. Přijímat taková opatření, která povedou ke snižování spotřeby paliv a energií
4.6. O záměrech v oblasti kvality a ekologie informovat pravidelně veřejnost a umožnit jim tak seznámení s politikou kvality a environmentu družstva a dosažených výsledcích

 

Vliv na životní prostředí

Po dobu životní fáze výrobků:


Výrobky, produkované naší společností, jsou vyrobeny z materiálů, které nemají žádný významný negativní dopad na žádnou ze složek životního prostředí, pokud jsou používány v podmínkách, jak byly odzkoušeny a jak doporučuje výrobce.
Na uvedené výrobky se nevztahují povinnosti, uvedené ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Přesto jako výrobci prohlašujeme, že naše výrobky splňují limity nebezpečných látek, uvedených v příloze 5 této vyhlášky.


Po skončení životnosti – likvidovatelnosti výrobků a obalů:


Kovové části výrobků – lze materiálově využít prostřednictvím oprávněných osob v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.
Plastové díly – je možno po separaci materiálově využít v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Význam značek, použitých na plastových dílech: PP – polypropylen, PA – polyamid, PE polyetylen, PS – polystyren.
Obaly – splňují podmínky pro uvádění obalů na trh, stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění. Pokud nejsou kontaminované, lze s nimi nakládat podle značek, uvedených na obalu.


Plnění směrnice RoHS EU:


Naše výrobky splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/65/EU (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení) a 2017/2102/EU, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních v souladu s nařízením vlády 481/2012 Sb. v platném znění. Prohlašujeme, že naše výrobky neobsahují vyjmenované nebezpečné látky v míře přesahující maximální hodnoty koncentrací. Toto ověřujeme i u našich dodavatelů.


Nařízení REACH:


Naší politikou je plné dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme seznam látek SVHC
(látky vyvolávající velmi velké obavy), který spravuje Evropská agentura pro chemické látky ECHA. Respektujeme nařízení REACH tj. povinnost výrobců a dovozců registrovat chemické látky, které vyrábějí nebo dovážejí v množství
nad 1 t ročně, a zároveň povinnost předávat ucelené informace o chemických látkách v celém  odběratelsko-dodavatelském řetězci.


Hodnocení životního cyklu:


Výrobky uvedené na našem e-shopu, pokud jsou používány dle doporučení výrobce, nemají žádný významný negativní dopad na životního prostředí. Na uvedené výrobky se nevztahují povinnosti, uvedené ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Přesto jako výrobci prohlašujeme, že naše výrobky splňují limity nebezpečných látek, uvedených v příloze 5 této vyhlášky. Výrobky i obaly jsou vyrobeny z materiálů, které lze po skončení jejich životnosti recyklovat. Kovové a plastové části lze oddělit a materiálově využít v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Obaly – splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění a jsou vyrobeny ze 100 % recyklovatelných materiálů.

Kontakty
Chcete se stát naším obchodním partnerem a prodávat naše produkty? Ozvěte se nám.