Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky 2017

Účinnost: od  01.června 2016 (pro tuzemský prodej)

Obchodní informace

Obchodní firma:ELEKTRO, v. d. v Bečově nad Teplou(dáleprodávající)

Sídlo: Tovární 128, CZ-364 64 Bečov nad Teplou

IČO: 00028886, DIČ: CZ00028886, práv. osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. Dr.XXVI, vl. 248

Tel.spojení - spojovatelka: (+420) 353 361 111

Tel.spojení - prodej: (+420) 353 361 126

Tel.spojení - techn.podpora: (+420) 353 361 150

Fax.spojení - prodej: (+420) 353 361 122

Adresa pro doručování elektronické pošty: sekretariat@elektrobecov.cz

Adresa pro doručování elektronických objednávek: odbyt@elektrobecov.cz

Oficiální internetové stránky firmy: www.elektrobecov.cz

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH, a to bez nákladů na doručení zboží.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Objednávka zboží

Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího včetně IČ, DIČ, adresy sídla kupujícího, čitelného jména, příjmení a funkce osoby, která objednávku podepsala.

Objednávky zákazníků jsou potvrzovány výhradně na vyžádání zákazníka, při nákupu přes elektronický obchod pak automaticky.
Prodávající si vyhrazuje právo zaokrouhlit množství objednaných výrobků na dodávku celého balení, tzn. množství v ceníku uvedeného jako BALENÍ VÝROBKŮ STANDARDNÍ.

U výrobků označených hvězdičkou (*) jako NEDĚLITELNÉ BALENÍ je objednávka zákazníků upravena směrem nahoru, pokud objednané množství neodpovídá balení. Výjimka může být učiněna, pokud není na tyto položky uplatněna žádná sleva a výrobky takto označené jsou prodávány za katalogové (brutto) ceny.
Prodávající preferuje dodávku zboží koncovým uživatelům přes síť velkoobchodních distributorů, avšak i přímé dodávky jsou za splnění určitých podmínek možné.

Ceny výrobků, ceník

V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH.
Objednací číslo výrobku, název výrobku, cena za kus či jiné standardní dodací množství, balení standardní, balení velké, hmotnost výrobku a EAN, jsou údaje uvedené u jednotlivých položek.

Ceník výrobků je veřejně přístupný v elektronické podobě na internetových stránkách prodávajícího -www.elektrobecov.cz
Ceník výrobků je aktualizován a vydáván zpravidla k 1.lednu příslušného roku. Během roku je zpravidla aktualizován k1.dubnu či1.říjnu příslušného roku, eventuálně kdykoli, vyžadují-li to okolnosti.

Prodávající nezaručuje platnost cen po celou dobu kalendářního roku a vyhrazuje si právo ceny kdykoli během roku změnit v souvislosti se změnou ceníku.
Ceník v nové verzi je vyvěšen na internetové stránce www.elektrobecov.cz minimálně tři dny před zahájením jeho platnosti.

Ceník v nové verzi je automaticky elektronicky zasílán obchodním partnerům, kteří projevili zájem o jeho zasílání a toto prodávajícímu potvrdili (zaregistrovat se k odběru aktualizovaných ceníků je možné na internetových stránkách www.elektrobecov.cz)
Ceník v tištěné verzi není vydáván.

Slevy

Prodávající poskytuje slevy na odebrané zboží z fakturované částky bez DPH

Pro přiznání slevy je rozhodující posouzení množství odebíraného zboží, platební kázně, doby splatnosti, pravidelnost odběru s přihlédnutím na výši objednávek a skladbu odebíraného sortimentu.

Pro koncové uživatele jsou platné ceny uvedené v ceníku, případné slevy nejsou vyloučeny a jsou přiznány po individuálním posouzení

Platební podmínky

Prodávající na objednané a dodané zboží vystaví kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu). Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím s tím, že standardní lhůta splatnosti daňového dokladu je 15 kalendářních dnů.

U zákazníků, se kterými není uzavřena kupní smlouva, je zboží automaticky zasíláno na dobírku.

Při prodlení kupujícího s úhradou faktur za předchozí dodávky zboží, vyhrazuje si prodávající právo pozastavit další dodávky zboží kupujícímu, a to po dobu trvání jeho prodlení s úhradou dodávkových faktur prodávajícího po lhůtě splatnosti. Z tohoto důvodu může prodávající expedici zboží dle nové objednávky kupujícího odložit, aniž by byl povinen na tuto skutečnost kupujícího upozornit.

Doručování - expedice zboží

Pokud kupující u jednotlivých druhů zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, zboží, které je na skladě, je expedováno (tzn. předáno dopravci) v pracovní dny, zpravidla do 24, max. do 48 hodin od objednání zboží kupujícím.

Zboží, které není momentálně na expedičním skladě, zboží atypické, či zboží v objednaném množství větším než je běžné, je odesíláno v nejbližším možném termínu, tato doba zpravidla nepřesáhne 5 pracovních dnů.

Při prodlení kupujícího v platbě předchozích objednávek lze očekávat prodlení v dodávce (viz platební podmínky).

Prodávající, ELEKTRO, v. d. Bečov n. T., jako tuzemský výrobce většiny nabízeného elektromateriálu, zaručuje svým zákazníkům nadstandardní rychlost dodání a zejména téměř 100% kompletnost dodávek zboží v jedné zásilce (jedna objednávka = jedna dodací zásilka).

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, dodací list popřípadě certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží kupujícím.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době vlastním zaviněním, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 1.000,- Kč.

Přeprava zboží

Standardní přeprava zboží ke kupujícímu je prostřednictvím smluvních dopravců.

Dodací lhůta od doby expedice až k doručení k zákazníkovi je zpravidla 24 - 48 hodin v pracovních dnech (týká se objednávek, jejichž zboží nepřesahuje celkovou hmotnost  50 kg). Tyto zásilky jsou baleny v kompaktních kartonových krabicích o hmotnosti závisející na skladbě objednaného zboží, nejvýše však do hmotnosti 50 kg. Všechny kartonové krabice jsou staženy PP páskou s tepelně svařenými konci.

Objednávky většího objemu jsou zasílány na paletách. Dodací lhůta je 24 - 48 hodin v pracovních dnech od expedice.

Při doručení zásilky, jejíž obal je zjevně porušený, důrazně doporučujeme nepřejímat zásilku bez zápisu o poškození v přepravním listu dopravce, nebo překontrolovat obsah poškozené zásilky za přítomnosti dopravce.

Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za zpoždění a poškození dodávek zboží, způsobených dopravcem, nicméně pokud je zápis o poškození ze strany kupujícího v přepravním listu sepsán, reklamaci s dopravcem prodávající řeší.

Nestandardní přepravou se rozumí osobní odběr zboží zákazníkem či odvoz zboží prodávajícím. Tento případ přepravy je řešen individuelně.

Obaly - Zboží je běžně expedováno v nevratných obalech (kartonech). Pokud je zboží přepravováno v obalech vratných (např. Euro paletách), vrátí tyto obaly příjemce přímo dopravci.

Cena přepravy smluvním přepravcem prodávajícího (ceny bez DPH)

Česká republika

 - při objednávce do 5000,- Kč(po slevě a bez DPH)               90,-Kč                                                               (cena za jeden balík o váze do 30 kg)                       

 - při objednávce do 5000,- Kč(po slevě a bez DPH)               60,-Kč                                                               (cena za zásilku o objemu do 3 kg)                        

 - při objednávce nad 5000,- Kč                                            zdarma                       

 - dodávka dobírkou(bez limitu objednávky a hmotnosti)       120,-Kč                                                      (za balík do hmotnosti 30 kg - v případě větší hmotnosti účtováno dalších 120,-Kč za každý další balík o hmotnosti do 30 kg)

Reklamace a vracení zboží

Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady dodávky, a to v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamace vad zboží musí být uplatněna písemně a musí obsahovat:
Číslo faktury, dodacího listu, druh reklamovaného zboží, popis vady, požadavky na způsob vyřízení reklamace (reklamační nárok).

Kupující je povinen v písemné reklamaci sdělit prodávajícímu, jaký reklamační nárok uplatňuje, nebo tak musí učinit bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby reklamačního nároku bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dodacím listem). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen dodat reklamované zboží prodávajícímu k posouzení zabalené ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení reklamované vady, prodávající kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace, prodávající po vzájemné dohodě, umožní kupujícímu vrácení odebraného vadného zboží. Podmínkou pro vrácení zboží je, že zboží nebude poškozené a zašpiněné. Zboží musí splňovat kritéria a shodu s aktuálně prodávaným sortimentem zboží. Záruka se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího za vady zboží jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Množstevní odchylka

Na výrobky ze skupiny stáčecích konektorů dodávaných v provedení multipack, na výrobky ze skupiny ochranných profilů dodávaných ve svitku 100 m a na uzemňovací Cu a nerez svitky se vztahuje dodatek povolené odchylky + - 3 %. Hmotnostní či množstevní povolená odchylka se vztahuje i na nekatalogové zboží, zejména na dodávku šroubů a dalšího spojovacího materiálu.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. v platném znění) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory se prodávající a kupující zavazují řešit dohodou. Pokud uzavření dohody nebude možné, spory budou řešeny, na návrh jedné ze stran sporu, obecnými soudy České republiky.

Zaregistrujte seRegistrací získáte lepší ceny v našem eshopu a řadu dalších výhod pro věrné zákazníky

© 2015 ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečove nad Teplou, všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování obsahu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Realizace projektu KETNET s.r.o.